Regulamin


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz

informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w

ramach Sklepu.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego

integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod

adresem http://www.sklep.monikaserek.com, za pośrednictwem którego Klient może

dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży.

7. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem

Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Właściciel Sklepu – MONIKA PODOLSKA-SEREK ul. Jana Sobieskiego 53 58-500 Jelenia Góra

NIP: 6112567382 REGON: 021769804

12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach

Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z

Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w

niniejszym Regulaminie.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod

adresem http://www.sklep.monikaserek.com prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w

szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71

Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach

zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,

b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi, oraz

c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się

do ich przestrzegania.

2. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem

korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona

przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili

ze strony Sklepu.

 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie

Klienta następujących wymagań technicznych:

1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny

system operacyjny, np. Linux lub Windows,

2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji

przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet

Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej

pliki cookies, oraz

3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę

internetową http://www.sklep.monikaserek.com a następnie dokonać wyboru Towaru lub

Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby)

dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby

składającej w jego imieniu Zamówienie),

b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),

c) numeru telefonu, oraz

d) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu Sklepu poprzez zaznaczenia okienka

oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, i/lub w przypadku zamówienia na warsztaty stacjonarne

zaznaczenie okienka „Regulamin warsztatów fotograficznych „ a następnie wysłanie Zamówienia

poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

1. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy

płatności za zamówione Towary lub Usługi.

2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” –

Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w

zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby

(ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

3. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę””, ma świadomość iż zawarcie

umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia,

wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

5. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

a. Przedmiot Umowy Sprzedaży b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi c.

Koszt dostawy, d. Wybraną metodę płatności, e. Oczekiwany czas dostawy.

1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z

Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca

ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o

której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści

zgodnej z Regulaminem.

4. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać

rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne

konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła

(zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania

w nim zakupów.

5. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza

rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

6. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego

Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”,

umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

7. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się

swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących

Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać

ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw

oraz zmieniać swoje hasło.

8. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

9. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień,

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego

Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie

internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z

przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami

Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu

internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,

udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

10. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto

Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości

 CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i

zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na

stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług,

przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą

wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary/Usługi:

o przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za

pośrednictwem systemu Blue Media – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać

numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

o kartą płatniczą - realizacja zamówienia nastąpi po uzyskaniu pozytywnej

autoryzacji

o system płatności paypal - realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu

płatności

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu

kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny/faktura w wersji elektronicznej.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za

pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją

producenta.

2. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art.

221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych

przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail

kontakt@monikaserek.com

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a

także opisać powód składanej reklamacji.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od

dnia jej zgłoszenia.

 REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich

nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach

w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail

kontakt@monikaserek.com

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię,

nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu)

dni od dnia jej wpłynięcia.

 ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy

Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub

w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy

Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby

Właściciela Sklepu, tj.: ul. Wolności 171 58-560 Jelenia Góra lub za pomocą adresu e-mail

kontakt@monikaserek.com. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od

umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel

Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za

pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w

rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego

terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach

danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

ulega szybkiemu zepsuciu, oraz

5. dostarczania prasy.

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a

strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

2. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.

221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

MONIKA PODOLSKA-SEREK ul. Jana Sobieskiego 53 58-500 Jelenia Góra

3. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń

przesyłki w transporcie.

4. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie,

nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta

będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

5. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami

dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego

odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw

6. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

 POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta

2. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego

niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest

szkolenie lub warsztaty, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi

ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.

3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub warsztaty Klient, który nabył daną Usługę

uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w

ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi

Sklepu na adres e-mail kontakt@monikaserek.com nie później niż na 14 dni przed

pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż

Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta,

nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w

wysokości:; 100 zł brutto za jednodniowe warsztaty; 200 zł brutto za dwudniowe warsztaty i 100 zł

za każdy kolejny dzień warsztatów jeśli jest on kilkudniowy.

Nieobecność Klienta na warsztatach, bez uprzedniej, prawidłowej zmiany terminu Usługi,

równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela

Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu

Umowy, jako bezprzedmiotowych.

1. W przypadku takiej Usługi jak warsztaty Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do

wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danych warsztatach, pod

warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail

kontakt@monikaserek.com nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia

Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do

jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

2. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku

uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z

poszczególnych warsztatów, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach

Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub

reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda,

o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie

stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. kontakt@monikaserek.com.

3. W przypadku zakupu warsztatów na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany

poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionych

warsztatów. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu

osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie

wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w warsztatach, zgodnie z ust. 5.

4. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionych warsztatach, które się odbyły w terminie

zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tych warsztatach,

chociażby Właściciel Sklepu organizował nowe warsztaty. Właściciel sklepu nie jest przy tym

zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

5. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w pkt.7 powyżej,

należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia warsztatów. W tym

przypadku Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

6. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w

szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań

sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego

funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej

Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla

swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz

ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie

konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu

zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w

związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach

Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich

wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w

ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod

adresem e-mail kontakt@monikaserek.com.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka

Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy)

zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez

niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody

Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym

zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe

przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin wchodzi w życie 1 kwiecień 2018r.

 REGULAMIN WARSZTATÓW

Regulamin dotyczący warsztatów znajduje się pod adresem: http://monikaserek.com/wpcontent/

uploads/2018/04/Regulamin-warsztatów-fotograficznych..pdf

Wersja z dnia 02.11.2018r.

ZAPISZ się na newsletter